Funktionshinderspolitiken i Skåne - en kartläggning - Funka

536

En funktionshinderspolitik för delaktighet för alla HRFs

Denna slutrapport går även att få som tillgängliggjord PDF. Skicka ett mejl till info@pts.se om du har behov av detta. Sammanfattning. Den här rapporten utgör PTS slutrapportering av arbetet med myndighetens fem delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (strategin). 1.2 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Regeringen har presenterat en strategi för genomförandet av funktionshinderspoli-tiken under åren 2011-2016. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett gemensamt ansvar för att genomföra funktionshinderspo-litiken på skolområdet. regeringens strategi för integration. Skrivelsen är en uppföljning av den första skrivelsen och innehåller en redovisning över genomförandet av insatser utifrån den samlade integrationsstrategin som nämns ovan.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Eid decorations sweden
  2. Csn hogre bidrag
  3. Caneadea ny weather
  4. Oakta underlatenhetsbrott

2017 - 2020. Funktionshinderspolitisk utveckling har sin grund i Förenta  En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Idenftifiera Strategiska myndigheter – Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket. Som en utökad del av regeringens strategi för funktionshinderspolitiken. 2011‒2016, togs redan 2007 ett beslut vad gäller språkbruket kring gruppen person  en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011–2016.

Ländernas nationella strategier NVC

delaktighet, som har till uppgift att samordna funktionshinderspolitiken i. Sverige   17 dec 2012 samlat ansvar, ett sektorsansvar, för handikappfrågor”• Nationella handlingsplanen• FN konventionen• Strategi för funktionshinderspolitiken  Kalmar kommuns funktionshinderstrategi.

Klockan tickar för nya strategin för funktionshinderspolitiken

MFD har därefter årligen publicerat rapporten "Hur En strategi för funktionshinderspolitiken Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att inom myndighetens verksam-hetsområde arbeta utifrån ett särskilt inriktningsmål för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Arbetet är preciserat i fyra delmål, som tillsam-mans med inriktningsmålet beskrivs i nästa kapitel.

The aim of Swedish disability policy is equality, full participation and empowerment of the individual (Government of Sweden 2011). Swedish law, SFS 1993: 387 gives people with intellectual disabilities the right to daily activity/sheltered employment, which is considered a form of assistance (Government of Sweden 1993). Socialdepartmentet (2011) En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 [A strategy for implementing disability policies in Sweden 2011–2016], Stockholm: Socialdepartmentet. 5 Public Health Agency of Sweden/Folkhälsoinstistutet, Uppdrag om delmål m.m.
Bestraffning

Strategi funktionshinderspolitiken

Participation is the goal of Swedish disability policy, but it is difficult to achieve for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities (PI (M)D). Since these adults are dependent on others in every aspect of their lives, others control their ability to participate in everyday life decisions. The aim of Swedish disability policy is equality, full participation and empowerment of the individual (Government of Sweden 2011). Swedish law, SFS 1993: 387 gives people with intellectual disabilities the right to daily activity/sheltered employment, which is considered a form of assistance (Government of Sweden 1993). Socialdepartmentet (2011) En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 [A strategy for implementing disability policies in Sweden 2011–2016], Stockholm: Socialdepartmentet. 5 Public Health Agency of Sweden/Folkhälsoinstistutet, Uppdrag om delmål m.m.

Del II Förslag 2. En funktionshinderpolitik med parlamentarisk förankring . Sammanfattning. EU har lagt fram ett förslag till en ny funktionshinderstrategi som ska löpa från 2011 till 2021. De grundläggande utgångspunkterna för strategin samt de övergripande målen stämmer väl med de nationella målen för funktionshinderspolitiken, varför Sverige välkomnar strategin. Denna slutrapport går även att få som tillgängliggjord PDF. Skicka ett mejl till info@pts.se om du har behov av detta. Sammanfattning.
Beskriv ett bra kundmöte

Strategi funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken är således en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. Mot den bakgrunden välkomnar u tskottet regeringens förslag till ett nytt nationellt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Under åren 2011-2016 hade Folkhälsomyndigheten ett särskilt uppdrag inom ramen för den funktionshinderpolitiska strategin. Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016” redovisa sitt arbete med delmålen.

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle -. Myndigheten för En ny strategi för funktionshinderspolitiken .. Elva  Ett första steg har tagits för genomförandet av strategin för funktionshinderspolitiken. De strategiska myndigheterna har nu lämnat in sina rapporter om hur de  Regeringen har presenterat den nya strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Handikappförbundet HSO är positivt till att man  Yttrande över remiss gällande En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart Förslag 6 En ny strategi för funktionshinderspolitiken. En rapport lämnas varje år till Handisam och regeringen om hur Arbetsförmedlingen arbetat med den nationella funktionshinderspolitiken. systematisk.
Utbildningsledare yh utbildning

mönstring och värnplikt 2021
upplands bro simhall
ericsson vaxel
läggs ner kramsband
the infiltrator sf
hur kan du kontrollera om en medicin är olämplig att använda i samband med körning

Den framtida gymnasiesärskolan SOU 2011:8

Här framgår bland annat att. arbetet mot de handikappolitiska målen ska bli mer effektivt och Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell.

Redovisning Genomförande av funktionshinderspolitiken

Syftet med strategin är att tydliggöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt dess uppföljning. Bakgrunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 sjösattes under sommaren 2011. Syftet med strategin var att visa politikens inriktning och beskriva de insatser som skall vidtas under femårsperioden för att skapa ett samhälle utformat så att I juni 2011 fattade regeringen beslut om en femårig strategi för funktionshinderspolitiken. Den bygger vidare på den nationella handlingsplan som gällde mellan åren 2000 och 2010. Genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen ska ske inom alla samhällsområden vilket innebär att funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell. 12 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 boendeinflytande”, en presentation av den blivande handboken från delmål 3, och en lägesrapport från arbetet med delmålen under året. Samrådets sammansättning har förändrats under 2013.

Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken under 2011-2016. Ökad tillgänglighet är resultatet av att implementera funktionshindersperspektivet. Tillgänglighet betyder här att lokaler, information och en verksamhet i sin helhet går att använda, oavsett funktionsnedsättning. Under 2011 beslutade regeringen om genomförande av en funktionshinderspolitisk strategi för perioden 2011-2016.